Query: selecteren percelen met adrespunt

1ste stap : omzetten x en y naar geometrie

select geometry::Point(e.X, e.Y, 31370) AS geometrie from database.tabel

2de stap : opzoeken van percelen die de geometrie bevatten

select * from database.percelen where GEOMETRY.STContains(f.geometrie) = 1

Samen in een join:

select * from tabel_met_XY a left outer join Tabel_Met_Percelen b on b.CEVI_GEOMETRY.STContains(geometry::Point(a.X, a.Y, 31370)) = 1

 

Categories:

Related Article