Datatables.net jquery plugin vertaling

Maak een json bestand aan met:

{
  "sProcessing": "Bezig...",
  "sLengthMenu": "_MENU_ resultaten weergeven",
  "sZeroRecords": "Geen resultaten gevonden",
  "sInfo": "_START_ tot _END_ van _TOTAL_ resultaten",
  "sInfoEmpty": "Geen resultaten om weer te geven",
  "sInfoFiltered": " (gefilterd uit _MAX_ resultaten)",
  "sInfoPostFix": "",
  "sSearch": "Zoeken:",
  "sEmptyTable": "Geen resultaten aanwezig in de tabel",
  "sInfoThousands": ".",
  "sLoadingRecords": "Een moment geduld aub - bezig met laden...",
  "oPaginate": {
    "sFirst": "Eerste",
    "sLast": "Laatste",
    "sNext": "Volgende",
    "sPrevious": "Vorige"
  },
  "oAria": {
    "sSortAscending": ": activeer om kolom oplopend te sorteren",
    "sSortDescending": ": activeer om kolom aflopend te sorteren"
  }
}

in javascript

var urlvertaling = '@Url.Content("~/")' + 'RelatiefPadNaarJSON';
$("#tabelID").DataTable({
"language": 
  {"url":urlvertaling}      
});

 

Categories:

Related Article